Strona główna Katowice Kuratorium Katowice

Kuratorium Katowice

PODZIEL SIĘ
Kuratorium w Katowicach

Wiele osób w dzisiejszych czasach zastanawia się co to jest kuratorium, czym się zajmuje, kto je sprawuje, czym zarządza itd.

Kuratorium Oświaty prowadzi działania wprowadzające politykę oświatową oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami szkolnymi w podległym regionie. Instytucja ta opracowuje programy oświatowe oraz organizuje konkursy, turnieje i olimpiady dla uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych, a także przygotowuje szkolenia doskonalące dla nauczycieli. Zadaniem instytucji jest badanie potrzeb nauczycieli w zakresie dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Kuratoria oświaty mają za zadanie wybierać techniki, jakimi będą przeprowadzone wszelkie kontrole oraz prowadzić współpracę z innymi instytucjami, które mogą mieć wpływ na wyniki w szkołach. W główniej mierze dotyczy to Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, które zajmują się organizowaniem i sprawdzeniem, odbytych w szkołach egzaminów. Podczas wizytacji zanotowane informację są niezbędne do ulepszania polskiego systemu edukacji i szukania najefektywniejszych metod rozwoju uczniów.

Kuratorium Oświaty Katowice

Jedną z instytucji, zajmujących się kwestiami oświatowymi są kuratoria oświaty. Ich siedziby zlokalizowane są we wszystkich miastach wojewódzkich. Kurator zajmuje się przygotowywaniem rocznego planu kontrolnego szkół na danym terenie oraz ocenianiem placówek oświatowych pod kątem merytorycznym, wychowawczym i funkcjonalnym. Podobnej ocenienie poddawani się także nauczyciele.

Nadzór pedagogiczny polega szczególnie na:

  • Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;
  • Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
  • Kurator udziela pomocy szkołom, placówkom, nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;
  • Kurator ma za zadanie zainspirować nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Nadzorowi podlega w szczególności:

  • Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
  • Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
  • Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Jak i również przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
  • Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
  • Kurator musi szczególnie przestrzegać praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
  • Kurator musi zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Kurator oświaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium oświaty, które jest państwową jednostką budżetową.

Godziny Pracy Kuratorium w Katowicach

Kuratorium Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami.

Kuratorium Oświaty działa w miejscowości Katowice w województwie śląskim. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 07: 30 – 15: 30, natomiast we wtorek dyżur do 17:00, pok.6.10.

Adres Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ulica: ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice

Telefon: 326063063

e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

www: http://www.kuratorium.katowice.pl