Strona główna Regionalne OKE Warszawa

OKE Warszawa

PODZIEL SIĘ
OKE Warszawa

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna mieści się na Placu Europejskim 3 w Warszawie. O K E w Warszawie powstała na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 roku. Zasięg terytorialny działania Komisji obejmuje województwo mazowieckie.

OKE Warszawa Kontakt

 • Możemy uzyskać pod nr telefonu: 22 457 03 35;
 • Godziny pracy: 8-16;
 • Czynne: od poniedziałku do piątku.

Okręgowa Komisja Warszawa

Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej łącznie „sprawdzianem i egzaminami”;
 2. Przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w celu zapewnienia porównywalności oceniania;
 3. Opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatorów zawierających w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i egzaminach, wraz z rozwiązaniami;
 4. Organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych;
 5. Analizowanie wyników sprawdzianu i egzaminów, a także składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników sprawdzianu i egzaminów;
 6. Przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 7. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania;
 8. Inicjowanie lub organizowanie badań i analiz oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;
 9. Realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów;
 10. Ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
 • Komunikatów w sprawie:
  • Harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów;
  • Materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie i egzaminach, a także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania – w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki;
  • Szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów;